Szerzetesek, az aranynak vannak durva szennyeződései: a föld, a homok és a kavics. Nos, az aranymosó vagy a segédje az aranyat először egy serpenyőbe önti, és mossa, öblíti és tisztítja. Amikor azt (a durva szennyeződést) eltávolította és megszüntette, még mindig marad vissza az aranyban közepes méretű szennyeződés: apró kavics és durva homok. Az aranymosó vagy a segédje újra mossa, öblíti és tisztítja (az aranyat). Amikor azt (a közepes méretű szennyeződést) eltávolította és megszüntette, még mindig marad vissza az aranyban finom szennyeződés: finom homok és fekete por. Így az aranymosó vagy a segédje újra mossa, öblíti és tisztítja (az aranyat). Amikor azt (a finom szennyeződést) eltávolította és megszüntette, csak aranyszemcsék maradnak vissza.

Az aranymosó vagy a segédje akkor az aranyat egy olvasztótégelybe önti, levegőt fúj rá, meglágyítja és megolvasztja. De, bár mindezt elvégezte, az arany még nem tisztult meg, és a salak sincs még tökéletesen eltávolítva. Az arany még nem formálható, alakítható és fénylő, hanem még mindig rideg, és nincs megfelelően előkészítve a megmunkálásra.

De mivel az aranymosó vagy a segédje továbbra is levegőt fúj az aranyra, lágyítja és olvasztja, eljön az ideje, amikor az arany megtisztul és a salak teljesen eltávozik úgy, hogy az arany formálható, alakítható és fénylő, rugalmas és megfelelően megmunkálható lesz. Akkor bármilyen ékszert akar belőle csinálni az aranyműves – karkötőt, fülbevalót, nyakláncot vagy arany füzért –, képes megvalósítani a célját.

Éppen így, szerzetesek, ha egy szerzetes a magasabb tudatnak szentelődik, (1) vannak benne durva szennyeződések: a helytelen testi, szóbeli és tudati viselkedés. Egy körültekintő és jóképességű szerzetes felhagyja, elűzi, eltávolítja és megsemmisíti azokat. Amikor ezt megtette, (2) maradnak benne közepes méretű szennyeződések: az érzéki vágy, a rosszindulat és az ártalmasság gondolatai. Egy körültekintő és jóképességű szerzetes felhagyja, elűzi, eltávolítja és megsemmisíti azokat. Amikor ezt megtette, (3) maradnak benne finom szennyeződések: a rokonságára, a hazájára, a megbecsültségére vonatkozó gondolatok. Egy körültekintő és jóképességű szerzetes felhagyja, elűzi, eltávolítja és megsemmisíti azokat. Amikor ezt megtette, akkor a Tanítással összefüggő gondolatok maradnak. Az az összeszedettség nem békés és finom, nem a teljes elnyugvás által elnyert, nem ért el az összpontosítottságig, hanem (a tudati szennyeződések) erővel történő elfojtása által zabolázott és féken tartott.

De eljön az ideje, szerzetesek, amikor a tudata belül szilárddá, megállapodottá, összpontosítottá és összeszedetté válik. Az az összeszedettség békés és finom, a teljes elnyugvás által elnyert, elért az összpontosítottságig, nem (a tudati szennyeződések) erővel történő elfojtása által zabolázott és féken tartott. Akkor, mivel megvan a megfelelő alapja, képes megvalósítani bármilyen közvetlen tudással megvalósítható állapotot, ami felé csak a tudatát fordítja.

(I.) Ha azt kívánja: „Képes legyek bánni a különféle természetfölötti erőkkel: egy lévén megsokszorozódjak, sok lévén eggyé váljak; feltűnjek és eltűnjek; akadálytalanul hatoljak át falakon, hasadékokon, hegyeken, mintha csak tér lenne; merüljek el és bukkanjak ki a földből, mintha csak víz lenne; a vízen járjak anélkül, hogy elsüllyednék, mintha csak föld lenne; keresztbe tett lábakkal úgy szálljak a térben mint egy madár; kezeimmel megérintsem és végigsimítsam az oly erős és hatalmas Holdat és Napot; testemmel hatalmat gyakorolhassak egészen a brahmák világáig” – képes lesz azt megvalósítani, mivel megvan a megfelelő alapja.

(II.) Ha azt kívánja: „A megtisztult és emberit felülmúló isteni fül elemmel halljam mindkétféle hangot, az istenit és az emberit, akár távol van, akár közel” – képes lesz azt megvalósítani, mivel megvan a megfelelő alapja.

(III.) Ha azt kívánja: „Értsem meg más lények, más személyek tudatát, miután átfogtam azt saját tudatommal. A vággyal töltött tudatot úgy értsem meg, mint vággyal töltöttet, a vággyal nem töltött tudatot úgy értsem meg, mint vággyal nem töltöttet; a haraggal töltött tudatot úgy értsem meg, mint haraggal töltöttet, a haraggal nem töltött tudatot úgy értsem meg, mint haraggal nem töltöttet; a zűrzavarral töltött tudatot úgy értsem meg, mint zűrzavarral töltöttet, a zűrzavarral nem töltött tudatot úgy értsem meg, mint zűrzavarral nem töltöttet; a beszűkült tudatot úgy értsem meg, mint beszűkültet, a szétszórt tudatot, mint szétszórtat; az emelkedett tudatot úgy értsem meg, mint emelkedettet, és a nem emelkedettet/közönségest, mint nem emelkedettet; a felülmúlható tudatot úgy értsem meg, mint felülmúlhatót, és a felülmúlhatatlan tudatot, mint felülmúlhatatlant; az összeszedett tudatot úgy értsem meg, mint összeszedettet, és a nem összeszedett tudatot, mint nem összeszedettet; a megszabadult tudatot  úgy értsem meg, mint megszabadultat, és a meg nem szabadult tudatot,  mint meg nem szabadultat” – képes lesz azt megvalósítani, mivel megvan a megfelelő alapja.

(IV.) Ha azt kívánja: „Legyek képes felidézni  számtalan előző életem, azaz egy születést, két születést, három születést, négy születést, öt születést, tíz születést, húsz születést, harminc születést, negyven születést, ötven születést, száz születést, kétszáz születést, százezer születést, a világ összezsugorodásának sok nagy korszakát, a világ kiterjedésének sok nagy korszakát, a világ összezsugorodásának és kiterjedésének sok nagy korszakát. »Ott ez volt a nevem, ebből a nemzetségből származtam, ilyen volt a megjelenésem, ilyen a táplálékom, így tapasztaltam gyönyört és fájdalmat, ilyen hosszú élet adatott, és innen eltávozván amott jelentem meg ismét, és ott ez volt a nevem, ebből a nemzetségből származtam, ilyen volt a megjelenésem, ilyen a táplálékom, így tapasztaltam gyönyört és fájdalmat, ilyen hosszú élet adatott, és innen eltávozván amott jelentem meg ismét«, képes legyek így felidézni számtalan előző életem, annak összképével és sajátosságaival együtt” – képes lesz azt megvalósítani, mivel megvan a megfelelő alapja.

(V.) Ha azt kívánja: „Az emberit felülmúló megtisztult isteni szemmel láthassam az eltávozó és újra megjelenő lényeket, alantasakat és felsőbbrendűeket, szépeket és csúnyákat, szerencséseket és szerencsétleneket, és értsem meg, hogyan jönnek-mennek a lények tetteik szerint. »Ezek a derék lények, akik testükkel, szavaikkal és tudatukkal egyaránt a rossz életvitelt követték, becsmérelték a nemes embereket, helytelen szemlélettel bírtak, helytelen szemléletüket tetteikben is visszatükrözték, testük felbomlásakor, haláluk után a megfosztottság állapotában, rossz rendeltetési helyen, kárhozatban, sőt a pokolban jelentek meg újra. De ezek a derék lények, akik testükkel, szavaikkal és tudatukkal egyaránt a jó életvitelt követték, nem becsmérelték a nemes embereket, helyes szemlélettel bírtak, helyes szemléletüket tetteikben is visszatükrözték, testük felbomlásakor, haláluk után jó rendeltetési helyen, sőt a mennyben jelentek meg újra«. Így az emberit felülmúló megtisztult isteni szemmel láthassam az eltávozó és újra megjelenő lényeket, alantasakat és felsőbbrendűeket, szépeket és csúnyákat, szerencséseket és szerencsétleneket, és érthessem meg, hogyan jönnek-mennek a lények tetteik szerint” – képes lesz azt megvalósítani, mivel megvan a megfelelő alapja.

(VI.) Ha azt kívánja: „A befolyások elpusztítása után még ebben az életben közvetlen tudással magam valósíthassam meg a tudat befolyásoktól mentes megszabadulását és a megértés általi megszabadulást, és miután abba beléptem, időzhessek benne” – képes lesz azt megvalósítani, mivel megvan a megfelelő alapja.